Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, vừa qua, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-SXD về cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.

Bộ phận giao dịch “Một cửa” Sở Xây dựng Tuyên Quang

Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản sau đây:

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tuyên truyền việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ để thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo kế hoạch. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 2912/UBND-NV ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg. Đồng thời, tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định. Thông tin kịp thời kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; tình hình triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong công tác cải cách hành chính, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Phản ánh những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC của cơ quan; chưa thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ, chưa sử dụng đầy đủ chức năng, chu trình văn bản đi qua phần mềm QLVB và điều hành, chưa thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh (Nguyên nhân: do Bộ Xây dựng thay đổi hình thức và cách thức thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với dịch vụ công tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ do Bộ Xây dựng thực hiện, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đã phân cấp cho UBND huyện, thành phố).

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, Sở Xây dựng tổ chức khắc phục các hạn chế còn tồn tại như sau: tham mưu kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng; xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy; triển khai thực hiện văn bản đi qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Sở.

Theo kế hoạch, Văn phòng có nhiệm vụ: thường xuyên công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. Thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

Văn phòng sở chủ trì, phối hợp với các phòng quản lý chuyên môn: Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về CCHC để tham mưu tuyên truyền phổ biến; phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp các thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở thông qua hình thức niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của sở; tham mưu tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: đưa thông tin trên mạng nội bộ, viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

CTV

Tin cùng chuyên mục