Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh, chỉ đạo cải cách thể chế, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông… thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính.