Sở Xây dựng Tuyên Quang tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 26/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng, PGĐ Sở Xây dựng khai mạc Hội nghị

Báo cáo tổng kết do đồng chí Đặng Thế Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Sở trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: năm 2017 được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan; sự thống nhất của Đảng ủy, Ban lãnh đạo sở, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2017, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng và triến khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, đề án, dự án; tham gia huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm là việc quán triệt và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực.


Đ/c Đặng Thế Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ phụ trách Sở trình bày báo cáo tổng kết

Năm 2017 đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức đơn giá, suất vốn đầu tư xây dựng; đổi mới, tăng cường quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch; tiếp tục tái cơ cấu thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh việc đổi mới hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 90%; Tỷ lệ chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đạt 90%; Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia tương ứng đạt trên 80%.

Trong năm 2017, tham mưu, trình Ủy ban nhân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định phân cấp thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; đã thẩm định thiết kế cơ sở 13 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật 139 công trình và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 137 công trình. Tổng giá trị dự toán sau thẩm định1.057/1.152 tỷ đồng, giảm 95 tỷ đồng, tương ứng 9,1%; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo chuyên ngành xây dựng 30 công trình; kiểm tra chất lượng công trình đang thi công 15 công trình; thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 15 công trình; xác định giá trị còn lại của vật kiến trúc 07 công trình. Tham gia kiểm tra xử lý tại hiện trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh 08 công trình; thẩm định, điều chỉnh quy hoạch xây dựng 10 công trình; thỏa thuận quy hoạch chi tiết 32 công trình; tham gia thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố. Cấp phép xây dựng theo thẩm quyền 41 công trình; Thẩm định thiết kế cơ sở khai thác khoáng sản 15 dự án; Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, cát, sỏi 32 dự án; tham gia Hội đồng sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của tỉnh 03 Công ty. Công bố hợp quy sản phẩm gạch xây dựng 05 sản phẩm; thực hiện 4/6 cuộc thanh tra chuyên ngành (không thực hiện 02 cuộc thanh tra do điều chỉnh kế hoạch), số đối tượng được thanh tra là 33 tổ chức, cá nhân. Đã ban hành 04/04 kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi 1.320.891.000 đồng, Chủ đầu tư đã thực hiện thu hồi 113.343.000 đồng; về công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Xây dựng; Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2017; làm tốt công tác giao nhận hồ sơ tại bộ phận giao dịch “Một cửa”, "một cửa liên thông" đảm bảo đúng trình tự và thời gian theo quy định; Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; tổ chức thu phí, lệ phí có hiệu quả.

Một số kiến nghị của lãnh đạo Chi cục giám định, các phòng, ban chuyên môn, và 2 Trung tâm, Sở Xây dựng tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất giải pháp thực hiện theo thẩm quyền.


Đ/c Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Ngọc Thực bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết đồng lòng, nỗ lực và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao; khắc phục những hạn chế. Đồng chí tin tưởng năm 2018 Sở Xây dựng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong tâm như kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo sở đồng chí Đặng Thế Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến và phấn đấu trong năm 2018 sẽ thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2018, Sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, một trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; rà soát tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng không nung và vật liệu xây dựng; điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, khu công nghiệp; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo công việc, thu nhập ổn định cho 2 đơn vị sự nghiệp.

Hội nghị đã trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho các phòng, ban đơn vị thuộc Sở; danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 03 đồng chí Lãnh đạo Sở.


Đ/c Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 03 đồng chí Lãnh đạo Sở

Đ/c Trần Văn Luận và Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Sở tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

Đ/c Đặng Thế Hùng - Phó giám đốc Sở tặng giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Sở Xây dựng Tuyên Quang đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Cao Thị Minh Thu

Tin cùng chuyên mục