SỞ XÂY DỰNG TUYÊN QUANG TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 03/01/2020, Sở Xây dựng Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Đ/c Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ:  năm 2019 được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành liên quan; sự thống nhất của tập thể  Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2019, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng và triến khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, đề án, dự án; tham gia huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm là việc quán triệt và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực. 

 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở trình bày báo cáo tổng kết

 

Sở đã bám sát kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, công tác quản lý nhà nước được chú trọng; nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, thẩm định, kiểm tra công trình xây dựng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, hoạt động xây dựng, đơn giá, định mức xây dựng, chất lượng an toàn công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, trật tự xây dựng, cải cách hành chính…

Về chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch trung bình đạt 98% (kế hoạch 98%); Tỷ lệ chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đạt trung bình 94% (kế hoạch 94%); Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia tương ứng đạt trên 80% (kế hoạch là 80%).

Năm 2019, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quyết định về ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc trách nhiệm kiểm tra của Sở Xây dựng (Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 14/5/2019); Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng (Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 19/8/2019); kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình theo thẩm quyền 141 công trình. Thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát: 32 công trình; Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở: 15 công trình; Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế dự toán : 360 công trình. Dự toán do chủ đầu tư trình: 921,820 tỷ đồng, sau thẩm định: 883,859 tỷ đồng,  giảm: 37,961 tỷ đồng, tương ứng -4,12%. Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 20 đồ án; Thoả thuận quy hoạch chi tiết 36 công trình; thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán quy hoạch: 08 công trình; cấp phép xây dựng: 77 công trình. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc lựa chọn địa điểm dự án đầu tư xây dựng: 50 dự án. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật khai thác cát sỏi, đá xây dựng 14 công trình; Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 65 dự án, thẩm định thiết kế cơ sở. Phối hợp với các ngành tham gia thực hiện lấy mẫu khoáng sản và khảo sát giá tính thuế tài nguyên của 29 đơn vị. Thực hiện 4 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua thanh tra đã kiến nghị xử lý số tiền kiến nghị giảm trừ khi quyết toán 174,7 triệu đồng; số tiền đã thực hiện thu hồi nộp ngân sách 427.364.000, đồng. Sở Xây dựng đã tập trung rà soát các thủ tục hành chính, trọng tâm là thực hiện việc cắt giảm thời gian người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, tỷ lệ giảm bình quân 32,5% so với quy định; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; công tác giao nhận hồ sơ tại bộ phận giao dịch “Một cửa”, "một cửa liên thông" đảm bảo đúng trình tự và thời gian theo quy định; tổ chức thu phí, lệ phí có hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm  năm 2020: Năm 2020, Sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, một trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; tăng cường kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật; xây dựng chỉ số giá, bộ đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh theo định mức mới; quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng không nung và vật liệu xây dựng; điều chỉnh quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, khu công nghiệp; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; đảm bảo công việc, thu nhập ổn định cho 2 đơn vị sự nghiệp.

 

Đ/c Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết đồng lòng, nỗ lực và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao; đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế cần phải khắc phục đó là công tác quản lý quy hoạch, các hoạt động chỉnh trang đô thị và quản lý đô thị phải chú trọng, đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ các chương trình hỗ trọ nhà ở cho người nghèo; nhà ở cho người có thu nhập thấp…  Đồng chí tin tưởng năm 2020 Sở Xây dựng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong tâm như kế hoạch đã đề ra.

 Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo sở  đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến và phấn đấu trong năm 2020 sẽ thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

          Hội nghị đã trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể thuộc Sở; trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019 cho 11 người.

 

Đ/c Trần Ngọc Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng

danh hiệu tập thể xuất sắc cho 02 tập thể thuộc Sở

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Sở tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ  năm 2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Tin cùng chuyên mục