Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tập trung lãnh, chỉ đạo cải cách thể chế, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông… thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là đổi mới, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; đưa cải cách hành chính là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

Hình ảnh: Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

 

Sở đã thực hiện công khai, minh bạch 36 thủ tục hành chính của Sở tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa” và các phòng chuyên môn chức năng; các quy hoạch, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đều được công khai, minh bạch trên Trang thông tin điện tử của Sở, thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân khai thác, tiếp cận thông tin; việc giám sát kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, tổng hợp kiểm điểm định kỳ hàng tháng.

Tính đến tháng 10/2019. Sở đã tiếp nhận 575 hồ sơ, đã giải quyết 575 hồ sơ, trong đó có 181 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Trong những năm gần đây, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở, 100% các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý văn bản trên mạng Internet, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu các thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở./.

 Cao Thị Minh Thu

 

 

Tin cùng chuyên mục