Đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng Tuyên Quang tích cực tham gia các hoạt dộng với nhân dân xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương.

Sáng ngày 25/12/2021, Sở Xây dựng Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở tiếp tục tham gia hoạt động với nhân dân xã Lương Thiện

 

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02/HD-BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận tỉnh tủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

 

 

Sáng ngày 25/12/2021, Sở Xây dựng Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở tiếp tục tham gia hoạt động vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn và hoàn thiện 60m kênh mương dẫn nước thủy lợi tại thôn Phục Hưng, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương tạo điều kiện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Tin cùng chuyên mục