Công khai danh mục các đồ án quy hoạch huy động tài trợ kinh phí quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục