Xây dựng đô thị động lực cần mang bản sắc riêng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Do đó, ngay sau Đại hội, các ngành chức năng của tỉnh đã tập trung xây dựng đề án, dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, bảo đảm tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, hiệu quả.