Văn bản số 3994/UBND-THCBKS ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang v/v phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Video không hợp lệ

Video khác