1. Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 21/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 18 năm 2021)
2. Quyết định số 146/QĐ-SXD ngày 25/11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 17 năm 2021)
3. Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 15/11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 16 năm 2021)
4. Quyết định số 125/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 15 năm 2021)
5. Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 14 năm 2021)
6. Quyết định số 102/QĐ-SXD ngày 09/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 13 năm 2021)
7. Quyết định số 98a/QĐ-SXD ngày 26/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 12 năm 2021)
8. Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 18/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 11 năm 2021)
9. Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 11/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 10 năm 2021)
10. Quyết định số 83/QĐ-SXD ngày 26/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 9 năm 2021)
11. Quyết định số 67/QĐ-SXD ngày 06/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 8 năm 2021)
12. Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 02/6/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 7 năm 2021)
13. Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 6 năm 2021)
14. Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 5 năm 2021)
15. Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 06/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 4 năm 2021)