1. Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 23/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 4 năm 2020)
2. Quyết định số 33/QĐ-SXD ngày 16/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (Đợt 1 năm 2020)
3. Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 03/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 3 năm 2020)
4. Quyết định số 17/QĐ-SXD ngày 18/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 2 năm 2020)
5. Quyết định số 07/QĐ-SXD ngày 15/01/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 1 năm 2020)
6. Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 16/12/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 9 năm 2019)
7. Quyết định số 118/QĐ-SXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 8 năm 2019)
8. Quyết định số 115/QĐ-SXD ngày 28/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (Đợt 7 năm 2019)
9. Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 23/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức ( Đợt 6 năm 2019)
10. Quyết định số 112/QĐ-SXD ngày 14/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức ( Đợt 5 năm 2019)
11. Quyết định số 108/QĐ-SXD ngày 24/9/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức ( Đợt 4 năm 2019)
12. Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 12/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức (Đợt 3 năm 2019)  
13. Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 13/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
14. Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 18/4/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
15. Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 18/4/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng