1. Văn bản số 293/SXD-CCGĐ ngày 26/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Phòng học và nhà chức năng Trường THPT Chiêm Hóa, huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên Quang.
2. Văn bản số 273/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Yên Nguyên, xã yên Nguyên, huyệnChiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
3. Văn bản số 261/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường Mầm non Yên Nguyên, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
4. Văn bản sô 260/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường THCS Yên Nguyên, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
5. Văn bản số 259/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường Mầm non Tứ Quận, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
6. Văn bản số 258/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường THCS Tiến Bộ, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
7. Văn bản số 257/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tiến Bộ, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
8. Văn bản số 132/SXD-CCGĐ ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng học trường mầm non và công trình phụ trợ phân hiệu Roàng, trường mầm non Tân Tiến xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
9. Văn bản sô 133/SXD-CCGĐ ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa xã và các hạng mục phụ trợ xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
10. Văn bản số 134/SXD-CCGĐ ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng phòng học và công trình phụ trợ điểm trường Quyết Tiến, trường tiểu học Chiêu Yên xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
11. Văn bản số 137/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại tổ 6, xã Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
12. Văn bản số 138/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà ở bán trú học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Minh Quang xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
13. Văn bản số 139/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà hiệu bộ trường mầm non Kiên Đài, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
14. Văn bản số 140/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà ở bán trú học sinh trường phổ thông đân tộc bán trú THCS Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
15. Văn bản số 141/TBTĐ-SXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn thị trấn Tân yên, xã Tân Thành, xã Yên phú và xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên , tỉnh Tuyên Quang