Công bố số 114/CBLS/XD-TC ngày 25/1/2021 của liên sở: Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Văn bản số 2186/CBLS/XD_TC ngày 25/12/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1993/CBLS/XD-TC ngày 30/11/2020 của liên Sở: Xây dựng - Tài chính về Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1828/CBLS/XD-TC ngày 11/11/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiest bị chủ yếu tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1765/CBLS/XD-TC ngày 03/11/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1592/CBLS/XD-TC ngày 07/10/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 7 năm 2020 trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản sô 1461/CBLS/XD-TC ngày 23/9/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1399/CBLS/XD-TC ngày 13/9/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Công bố giá số 1054/CBLS/XD-TC ngày 17/7/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố số 789/CBLS/XD-TC ngày 05/6/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố số 459/CBLS/XD-TC ngày 24/4/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 02 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Công bố số 495/CBLS/XD-TC ngày 15/4/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.