Công bố sô 1840/CBGVL-SXD ngày 07/9/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021
Công bố số 1244/CBGVL-SXD ngày 01/7/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về giá vạt liệu xây dựng quý III năm 2021.  
Văn bản số 922/CBGVL-SXD ngày 31/5/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021
Công bố số 795/CBGVL-SXD ngày 17/5/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Bổ sung giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021
Công bố số 784/CBGVL-SXD ngày 15/5/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021  
Công bố số 307/CBLS/XD-TC ngày 08/3/2021 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị xây dựng chủ yếu tháng 01 và tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố số 114/CBLS/XD-TC ngày 25/1/2021 của liên sở: Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Văn bản số 2186/CBLS/XD_TC ngày 25/12/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1993/CBLS/XD-TC ngày 30/11/2020 của liên Sở: Xây dựng - Tài chính về Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1828/CBLS/XD-TC ngày 11/11/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiest bị chủ yếu tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1765/CBLS/XD-TC ngày 03/11/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1592/CBLS/XD-TC ngày 07/10/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 7 năm 2020 trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản sô 1461/CBLS/XD-TC ngày 23/9/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 1399/CBLS/XD-TC ngày 13/9/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Công bố giá số 1054/CBLS/XD-TC ngày 17/7/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang