Thông báo số 1841/TB-SXD ngày 27/9/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa ban tỉnh Tuyên Quang (Tháng 9 năm 2022)  
Thông báo số 1604/TB-SXD ngày 17/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang v/v Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tháng 8 năm 2022)
Văn bản số 1094/CBGVL-SXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
Công bố số 622/CBGVL-SXD ngày 05/4/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
Công bố số 396/CBGVL-SXD ngày 09/3/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022
Công bố số 47/CBCSG-SXD ngày 12/01/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Chỉ số giá xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
Công bố số 2066/CBGVL-SXD ngày 05/10/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021  
Công bố sô 1840/CBGVL-SXD ngày 07/9/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021
Công bố số 1244/CBGVL-SXD ngày 01/7/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về giá vạt liệu xây dựng quý III năm 2021.  
Văn bản số 922/CBGVL-SXD ngày 31/5/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021
Công bố số 795/CBGVL-SXD ngày 17/5/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Bổ sung giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021
Công bố số 784/CBGVL-SXD ngày 15/5/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021  
Công bố số 307/CBLS/XD-TC ngày 08/3/2021 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị xây dựng chủ yếu tháng 01 và tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố số 114/CBLS/XD-TC ngày 25/1/2021 của liên sở: Xây dựng - Tài chính về Giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Văn bản số 2186/CBLS/XD_TC ngày 25/12/2020 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính về việc Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang