Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 7 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ( Công bố số 1479/CBLS/XD-TC ngày 15/10/2019 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính)
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 06 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. ( Công bố giá số 1367/CBLS/XD-TC ngày 24/9/2019 của liên Sở: Xây dựng - Tài chính)
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. ( Công bố giá số 1276/CBLS/XD-TC ngày 05/9/2019 của Liên Sở“ Xây dựng - Tài chính)
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu Tuyên Quang tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh ( Công bố giá số: 746/CBLS/XD-TC ngày 31/5/2019 của liên Sở: Xây dựng - Tài chính)
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ( Công bố số 540/CBLS/XD-TC ngày 23/4/2019 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính)
Công bố giá một số vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 02 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Công bố số 351/CBLS/XD-TC ngày 19/3/2019 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính)
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 01 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ( Công bố giá số 229/CBLS/XD-TC ngày 26/02/2019 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính)
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết vị chủ yếu tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và thiết bị chủ yếu tháng 2 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang