Thanh tra Sở Xây dựng

Họ và tên: Bùi Ngọc Phương

Chức vụ: Chánh thanh tra

Số điện thoại: 0912625167

Email: phuongthanhtraxdtq72@yahoo.com.vn