Phòng Giám định xây dựng

Họ và tên: Trần Việt Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư Xây dựng

Trình độ lý luận: Cao cấp

Số điện thoại: 0388669889

       Email:hungvlxd@gmail.com.vn