Văn phòng Sở Xây dựng

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Chung

Chức vụ: Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0912998855 (0273 822 711)

Email: chungxd@gmail.com.vn

 

 

Họ và tên: Cao Thị Minh Thu

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0913968848

Email: thusxdtq@gmail.com