Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

 

Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng.

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Số điện thoại: 0978090699