Chi cục Giám định xây dựng

Họ và tên: Trần Việt Hưng

Chức vụ: Chi cục trưởng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Số điện thoại: 01688669889

Email:hungvlxd@gmail.com.vn  

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG

 

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Minh

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng công trình xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại cơ quan : 0273 814438

Số di động: 0912909623

Địa chỉ email: minhqlxd@gmail.com