Cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số: 379/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

3. Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

3.1. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

b) Phó giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

3.2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở, cơ cấu gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, kế toán, chuyên viên, nhân viên  văn thư - lưu trữ, thủ quỹ, lái xe và phục vụ.

b) Thanh tra Sở Xây dựng:

- Vị trí, chức năng: 

+ Thanh tra Sở Xây dựng (sau đây gọi là Thanh tra sở) là cơ quan thanh tra nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng, giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

+ Thanh tra sở là tổ chức có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn. 

+ Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Điều 8 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức hoạt động thanh tra ngành Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

+ Chánh thanh tra sở chỉ đạo, phân công công chức, thanh tra viên của Thanh tra sơ thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tư xây dựng theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tư xây dựng đô thị.

- Cơ cấu tổ chức: 

+ Lãnh đạo: có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra; thanh tra viên hoặc chuyên viên.

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

+ Các đội thanh tra, gồm:

Đội Thanh tra chuyên ngành: Có Đội trưởng, Phó đội phó, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

Đội Trật tự xây dựng: Có Đội trưởng, Phó đội phó, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

c) Phòng Quy hoạch - kiến trúc, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

d) Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

đ) Phòng Quản lý xây dựng, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

e) Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

g) Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

h) Chi cục Giám định xây dựng

3.3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Quy hoạch xây dựng

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Quy hoạch xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính tự chủ; có chức năng quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế kiến trúc và tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác được Giám đốc Sở Xây dựng giao theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Quy hoạch xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Sở Xây dựng giao để phục vụ công tác khảo sát, lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, khu công nghiệp, quy hoạch vật liệu xây dựng, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch dự án công trình và quy hoạch các khu chức năng khác và tư vấn công tác quản lý xây dựng quy hoạch đô thị. 

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế - dự toán các công trình: xây dựng dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và ngoài đô thị... theo quy định của pháp luật

- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế - dự toán xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn.

- Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đề án quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật (trừ các công trình không do Trung tâm lập); Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công, thẩm tra thiết kế - dự toán công trình: dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và ngoài đô thị...; giám sát khảo sát xây dựng.

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp công trình, đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Tham gia liên kết đào tạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng cho các cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và quy hoạch xây dựng. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về lĩnh vực xây dựng.

c) Cơ cấu tổ chức.

- Lãnh đạo: có Giám đốc  và không quá 02 Phó Giám đốc Trung tâm

- Các phòng gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch, Phòng Khảo sát; Phòng Giám sát thi công xây dựng.