Giới thiệu về Ban lãnh đạo

                                                                   

Họ và tên: Trần Văn Luận

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tuyên Quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0273 822 319 (0912 678 388)

       Email: luansxdtq@gmail.com.vn

 

 

                                                                      

 

Họ và tên: Hà Quốc Dũng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tuyên Quang

Trình độ chuyện môn: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

Lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0915160160

Email: hadung054tq@gmail.com