Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2050

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
 
 Số TBMT 20181061097   -   00 Thời điểm đăng tải  26/10/2018 10:26
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2050
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2050
 Nguồn vốn Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
 Bên mời thầu Z066521 - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 Số hiệu KHLCNT 20181059359
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 31/10/2018 - 10:30 Đến ngày  21/11/2018 - 10:00
 Địa điểm Sở Xây dung tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 429 đường 17/8 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 21/11/2018 - 10:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 200 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng vùng
 Hồ sơ mời thầu