Tư vấn lập Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị Thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các khu vực thành lập phường thuộc Thành phố Tuyên Quang

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
 
 Số TBMT 20181041785   -   00 Thời điểm đăng tải  18/10/2018 11:17
 Lĩnh vực   Tư vấn
 Gói thầu Tư vấn lập Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị Thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các khu vực thành lập phường thuộc Thành phố Tuyên Quang
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị Thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc Thành phố Tuyên Quang
 Nguồn vốn Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác
 Bên mời thầu Z066521 - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 Số hiệu KHLCNT 20181040389
 Tên KHLCNT  
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 24/10/2018 - 07:30 Đến ngày  13/11/2018 - 10:00
 Địa điểm Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang. Số 429 đường 17/8 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 13/11/2018 - 10:30
 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Tư vấn lập Đề án rà soát đánh giá phân loại đô thị thành phố Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang
 Hồ sơ mời thầu