Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2050

Số KHLCNT  20181059359 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2050
Bên mời thầu  Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  25/10/2018
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  1247
Tổng mức đầu tư  1.941.240.000 VND
Ngày đăng tải  26/10/2018

 

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2030, định hướng đến năm 2050 Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói 200 Ngày