Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị TP Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các KV thành lập phường TP TQ

Số KHLCNT  20181040389 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị TP Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các KV thành lập phường TP TQ
Bên mời thầu  Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Chưa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  15/10/2018
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  1167/QĐ-UBND
Tổng giá gói thầu  1.909.600.000 VND
Ngày đăng tải  17/10/2018

 

STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn Tư vấn lập Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị Thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các khu vực thành lập phường thuộc Thành phố Tuyên Quang Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý 4 Năm 2018 Trọn gói 90 Ngày