1. Kế hoạch số 465/KH-SXD ngày 17/3/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Báo cáo số 424/BC-SXD ngày 14/4/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I, năm 2022
3. Báo cáo số 408/BC-SXD ngày 10/3/2022 của SỞ Xây dựng Tuyên Quang về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
4. Kế hoạch số 366/KH-SXD ngày 06/3/2022 Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Sở Xây dựng năm 2022
5. Kế hoạch số 261/KH-SXD ngày 16/02/2022 củ Sở Xây dựng Tuyên Quang về Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2022
6. Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 07/02/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Sở Xây dựng năm 2022
7. Kế hoạch số 153/KH-SXD ngày 24/01/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Tuyên truyền cải cách thủ hành chính Sở Xây dựng năm 2022
8. Kế hoạch số 22/KH-SXD ngày 07/01/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Công tác cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2022.
9. Quyết định sô 137/QĐ-SXD ngày 15/11/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
10. Quyết định 03/QĐ-SXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Xây dựng Tuyên Quang
11. Kế hoạch 213/KH-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây ngjt ỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2021.
12. Kế hoạch số 221/KH-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2021
13. Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ hành chính Sở Xây dựng năm 2021
14. Kê hoạch số 218/KH-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2021
15. Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 16/5/2018 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy địnhj tại khoản 2, Điều 12 của Luật tiếp cận thông tin