1. Thông báo số 321/TB-SXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
2. Kế hoạch số 318/KH-SXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh tuyên Quang về Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng năm 2019.
3. Kế hoạch số 97/KH-SXD ngày 04/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2020
4. Báo cáo 1675/BC-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
5. Kế hoạch số 322/KH-SXD ngày 15/05/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.
6. Kế hoạch số 224a/KH-SXD ngày 25/02/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Kiểm tra công tác kiểm soát thủ thục hành chính của Sở Xây dựng Tuyên Quang năm 2019
7. Kế hoạch số 115/KH-SXD ngày 18/01/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2019
8. Quyết định số 56/QĐ-SXD ngày 26/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
9. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2019
10. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019