1. Công văn số 1787/SXD-VP ngày 14/9/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v báo cáo địnhu kỳ tháng 9 về kết quả triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2. Công văn số 1556/SD-VP ngyaf 11/8/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v báo cáo định kỳ kết quả triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của thủ tướng Chính phủ
3. Kế hoạch số 1619/KH-SXD ngày 19/8/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số Sở Xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
4. Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 11/7/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang thành lập Ban Chỉ đạo “Chuyển đổi số” của Sở Xây dựng
5. Kế hoạch số 91/KH-SXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Chuyển đổi số năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở Xây dựng
6. Quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 30/5/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
7. Quyết định số 02/QĐ-SXD ngày 20/4/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang v/v công bố công khai ngân sách nhà nước bổ sung năm 2022 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
8. Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang v/v Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Xây dựng Tuyên Quang
9. Báo cáo số 1321/BC-SXD ngày 11/7/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của thủ tướng Chính phủ
10. Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.
11. Quyết định số 178/QĐ-SXD ngày 02/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
12. Quyêt định số 176/QĐ-SXD ngày 02/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
13. Báo cáo số 1120/BC-SXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2022
14. Báo cáo số 1090/BC-SXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022
15. Báo cáo số 05/BC-SXD ngày 13/5/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Kết quả triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ