1. Kế hoạch 213/KH-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây ngjt ỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2021.
2. Kế hoạch số 221/KH-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2021
3. Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ hành chính Sở Xây dựng năm 2021
4. Kê hoạch số 218/KH-SXD ngày 09/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2021
5. Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 16/5/2018 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy địnhj tại khoản 2, Điều 12 của Luật tiếp cận thông tin
6. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 cảu Thủ tướng chính phủ về việc triển khai Luật tiếp cận thông tin
7. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
8. Báo cáo số 1275/BC-SXD ngày 25/8/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thi hành triển khai Luật tiếp cận thông tin
9. Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội
10. Thông báo số 321/TB-SXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
11. Kế hoạch số 318/KH-SXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh tuyên Quang về Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng năm 2019.
12. Kế hoạch số 97/KH-SXD ngày 04/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2020
13. Báo cáo 1675/BC-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
14. Kế hoạch số 322/KH-SXD ngày 15/05/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.
15. Kế hoạch số 224a/KH-SXD ngày 25/02/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Kiểm tra công tác kiểm soát thủ thục hành chính của Sở Xây dựng Tuyên Quang năm 2019