61Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
62Thực hiện Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
63Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Xây dựng
64Công văn số 567/SXD-HĐXD Về việc công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
65Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng triển khai đề án 1961 giai đoạn 2016-2020
66Quyết định Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Tân Hà thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017-2020)
67Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
68Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang
69Về việc hướng dẫn hủy một số nội dung liên quan đến công tác quản lý khảo sát xây dựng
70Về việc thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm vật liệu xây dựng
71Về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý khảo sát xây dựng
72Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
73Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Xây dựng Tuyên Quang
74Về việc đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức năm 2014
75Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014