16Thông báo số 84/TB-SXD ngày 19/01/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
17Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
20Kế hoạch số 126/KH-BATGT ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thoogn tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang
21Văn bản số 544/STTTT-CNTT ngày 14/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tạo lập tên miền soxaydung.tuyenquang.gov.vn
22Thông báo số 984/TB-SXD ngày 06/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 3 năm 2020  
23Thông báo số 965/TB-SXD ngày 02/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020
24Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020.
25Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng
26Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 25/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2.
27Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 07/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về Kết quả thi tuyển vòng 1
28Hướng dẫn số 542/HD-SXD ngày 23/4/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về quy trình xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt và xử lý nước rỉ rác tại Khu xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
29Thông báo số 583/TB-SXD ngày 29/4/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 2 năm 2020  
30Thông báo số 04/SXD-HĐTTVC ngày 17/4/2020 về việc thi tuyển viên chức Sở Xây dựng năm 2020