1Văn bản số 889/SXD-QHĐT ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v khai thác cơ sở dữ liệu về quy hoạch trên địa bàn tỉnh
2Thông báo số 789/TB-SXD ngày 26/4/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
3Văn bản số 600/SXD-TTr ngày 31/3/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
5Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang.
6Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Kế hoạch số 150/KH-SXD ngày 24/01/2022 củ Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc phát động phong trào thi đua năm 2022
8Quyết định số 172/QĐ-SXD ngày 30/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
9Công bố số 47/CBCSG-SXD ngày 12/01/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Chỉ số giá xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
10Thông báo 33/TB-SXD ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
11Thông báo số 2592/TB-SXD ngày 03/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang v/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 2 năm 2021
12Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 08/11/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Xây dựng Tuyên Quang về Kết quả thi vòng 1 trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển viên chức 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Xây dựng năm 2021
13Danh mục tài liệu ôn tập môn thi Kiến thức chung, môn thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và môn thi nghiệp vụ chuyên ngành
14Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 25/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 về Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức của Sở Xây dựng năm 2021
15Thông báo số 04/TB-SXD ngày 25/10/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức của Sở Xây dựng năm 2021