1Văn bản số 1494/SXD-CCGĐ ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục xây dựng trường học, các phòng học xây mới của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh
2Thông báo số 1365/TBB-SXD ngày 24/9/2019 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 3 năm 2019
3Công văn số 2714/UBND-NC ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
4Thông báo số 1222/TB-SXD ngày 21/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 2 năm 2019
5Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 19/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng
6Thông báo số 1027/TB-SXD ngày 16/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực hoạt động của một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7Văn bản số 625/SVHTTDL-QLVH ngày 14/8/2019 của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc phối hợp tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019
8Văn bản số 1108/SXD-CCGĐ ngày 31/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
9Công bố Kết luận thanh tra ngày 05/7/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng
10Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc trách nhiệm kiểm tra của Sở Xây dựng
11 Văn bản số 545/SXD-CCGĐ ngày 23/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc đề xuất ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên dịa bàn tỉnh
12Về việc tham gia ý kiến Dự thảo “Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang”
13Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021
15Văn bản số 21/SXD-CCGĐ ngày 08/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng