1Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021
3Văn bản số 21/SXD-CCGĐ ngày 08/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
4Về việc thực hiện quy định về hình thức tổ chức và điều kiện năng lực quản lý dự án đầu tư
5Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Dự thảo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021
7Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8Thực hiện Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
9Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Xây dựng
10Công văn số 567/SXD-HĐXD Về việc công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
11Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng triển khai đề án 1961 giai đoạn 2016-2020
12Quyết định Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Tân Hà thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017-2020)
13Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
14Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang
15Về việc hướng dẫn hủy một số nội dung liên quan đến công tác quản lý khảo sát xây dựng