1Công bố Kết luận thanh tra ngày 05/7/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng
2Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc trách nhiệm kiểm tra của Sở Xây dựng
3 Văn bản số 545/SXD-CCGĐ ngày 23/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc đề xuất ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên dịa bàn tỉnh
4Về việc tham gia ý kiến Dự thảo “Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang”
5Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021
7Văn bản số 21/SXD-CCGĐ ngày 08/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
8Về việc thực hiện quy định về hình thức tổ chức và điều kiện năng lực quản lý dự án đầu tư
9Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10Dự thảo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021
11Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Thực hiện Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
13Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Xây dựng
14Công văn số 567/SXD-HĐXD Về việc công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
15Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng triển khai đề án 1961 giai đoạn 2016-2020