1Thông báo số 1222/TB-SXD ngày 21/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 2 năm 2019
2Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 19/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng
3Thông báo số 1027/TB-SXD ngày 16/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực hoạt động của một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4Văn bản số 625/SVHTTDL-QLVH ngày 14/8/2019 của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc phối hợp tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019
5Văn bản số 1108/SXD-CCGĐ ngày 31/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
6Công bố Kết luận thanh tra ngày 05/7/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng
7Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc trách nhiệm kiểm tra của Sở Xây dựng
8 Văn bản số 545/SXD-CCGĐ ngày 23/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc đề xuất ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên dịa bàn tỉnh
9Về việc tham gia ý kiến Dự thảo “Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang”
10Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021
12Văn bản số 21/SXD-CCGĐ ngày 08/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
13Về việc thực hiện quy định về hình thức tổ chức và điều kiện năng lực quản lý dự án đầu tư
14Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15Dự thảo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021