1Kế hoạch số 1879/KH-SXD ngày 28/9/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 củ Sở Xây dựng năm 2022
2Văn bản số 1651/SXD-VP ngày 23/8/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực xây dựng
3Văn bản số 1068/SXD-KTBĐS ngày 17/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang v/v chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ.
4Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng
5Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangQuang về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 178/QĐ-SXD ngày 02/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 176/QĐ-SXD ngày 2/8/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
9Văn bản số 889/SXD-QHĐT ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v khai thác cơ sở dữ liệu về quy hoạch trên địa bàn tỉnh
10Thông báo số 789/TB-SXD ngày 26/4/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
11Văn bản số 600/SXD-TTr ngày 31/3/2022 của Sở Xây dựng Tuyên Quang v/v xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
13Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang.
14Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15Kế hoạch số 150/KH-SXD ngày 24/01/2022 củ Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc phát động phong trào thi đua năm 2022