1Văn bản số 544/STTTT-CNTT ngày 14/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tạo lập tên miền soxaydung.tuyenquang.gov.vn
2Thông báo số 984/TB-SXD ngày 06/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 3 năm 2020  
3Thông báo số 965/TB-SXD ngày 02/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020
4Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020.
5Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng
6Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 25/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2.
7Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 07/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về Kết quả thi tuyển vòng 1
8Hướng dẫn số 542/HD-SXD ngày 23/4/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về quy trình xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt và xử lý nước rỉ rác tại Khu xử lý rác thải tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
9Thông báo số 583/TB-SXD ngày 29/4/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 2 năm 2020  
10Thông báo số 04/SXD-HĐTTVC ngày 17/4/2020 về việc thi tuyển viên chức Sở Xây dựng năm 2020
11Thông báo số 03/SXD-HĐTTVC ngày 17/4/2020 về việc đăng tải tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức Sở Xây dựng năm 2019
12Thông báo số 511/TB-SXD ngày 17/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức
13Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 07/4/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng  
14Kế hoạch số 318/KH-SXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng năm 2019
15Thông báo số 321/TB-SXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng viên chức năm 2019