1Kế hoạch số 1839/KH-SXD ngày 07/9/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
2Quyết định số: 09/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trnee địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số: 1238 /QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tê - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư
4Văn bản số 1767/SXD-GĐXD ngày 27/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang v/v đề xuất hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
5Thông báo số 63/TB-SXD ngày 01/7/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tuyển dụng công chức năm 2020
6Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
7Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng cho phòng và giảm thiểu thiệt hai do bão cho nhà ở
8Thông báo số 337/TB-SXD ngày 11/3/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
9Công văn số 142/SXD-VP ngày 27/1/2021 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tổ chức trực tết và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
10Kế hoạch số 129/KH-SXD ngày 26/01/2021 của Sở Xay dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 cảu Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Sở Xây dựng
11Thông báo số 84/TB-SXD ngày 19/01/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020
12Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
15Kế hoạch số 126/KH-BATGT ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thoogn tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang