1Công văn số 04/TB-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019.
2Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.
3Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.
4Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019.  
5Văn bản số 1494/SXD-CCGĐ ngày 18/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục xây dựng trường học, các phòng học xây mới của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh
6Thông báo số 1365/TBB-SXD ngày 24/9/2019 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 3 năm 2019
7Công văn số 2714/UBND-NC ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
8Thông báo số 1222/TB-SXD ngày 21/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đợt 2 năm 2019
9Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 19/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng
10Thông báo số 1027/TB-SXD ngày 16/8/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực hoạt động của một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11Văn bản số 625/SVHTTDL-QLVH ngày 14/8/2019 của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc phối hợp tuyên truyền các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019
12Văn bản số 1108/SXD-CCGĐ ngày 31/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sỹ năm 2019 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
13Công bố Kết luận thanh tra ngày 05/7/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng
14Quyết định số 60/QĐ-SXD ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc trách nhiệm kiểm tra của Sở Xây dựng
15 Văn bản số 545/SXD-CCGĐ ngày 23/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Về việc đề xuất ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên dịa bàn tỉnh