46. Văn bản số 132/SXD-CCGĐ ngày 14/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng học trường mầm non và công trình phụ trợ phân hiệu Roàng, trường mầm non Tân Tiến xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
47. Văn bản sô 133/SXD-CCGĐ ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa xã và các hạng mục phụ trợ xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
48. Văn bản số 134/SXD-CCGĐ ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng phòng học và công trình phụ trợ điểm trường Quyết Tiến, trường tiểu học Chiêu Yên xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
49. Văn bản số 137/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại tổ 6, xã Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
50. Văn bản số 138/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà ở bán trú học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Minh Quang xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
51. Văn bản số 139/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà hiệu bộ trường mầm non Kiên Đài, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
52. Văn bản số 140/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà ở bán trú học sinh trường phổ thông đân tộc bán trú THCS Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
53. Văn bản số 141/TBTĐ-SXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn thị trấn Tân yên, xã Tân Thành, xã Yên phú và xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên , tỉnh Tuyên Quang
54. Văn bản số 142/SXD-CCGĐ ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà hiệu bộ trường THCS Hòa An, xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
55. Văn bản số 143/SXD-CCGĐ ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thống báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh tuyên Quang
56. Văn bản số 144/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ phân hiệu Chè đen trường mầm non Hoàng Khai, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
57. Văn bản số 145/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trường mầm non Động Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
58. Văn bản số 148/SXD-QLXD ngày 20/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang.
59. Văn bản số 103/SXD-CCGĐ ngày 17/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà lớp học điểm trường Tân Thành, trường tiểu học Tân Mỹ xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
60. Văn bản số 101/SXD-QLXD ngày 17/4/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà lớp học điểm trường Đồng Vàng, trường tiểu học Yên Nguyên xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang