16. Văn bản số 353/SXD-CCGĐ ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc 3 tầng của Sở giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.
17. Văn bản số 352/SXD-QLXD ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà Bảo tàng tỉnh và Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
18. Văn bản số 350/SXD-VP ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy Nhà khách Kim Bình, tỉnh Tuyen Quang
19. Văn bản số 349/SXD-QLXD ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình: Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND thị trấn Na hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
20. Văn bản số 348/SXD-QLXD ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng Trạm y tế xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tinhyr Tuyên Quang.
21. Văn bản số 347/SXD-CCGĐ ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
22. Văn bản số 346/SXD-CCGĐ ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Nhiệm vụ và Dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trạm Y tế xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
23. Văn bản số 345/SXD-CCGĐ ngày 10/9/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Nhiệm vụ và Dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
24. Văn bản số 342/SXD-QLXD ngày 28/8/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa Nhà làm việc Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh
25. Văn bản số 293/SXD-CCGĐ ngày 26/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Phòng học và nhà chức năng Trường THPT Chiêm Hóa, huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên Quang.
26. Văn bản số 273/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Yên Nguyên, xã yên Nguyên, huyệnChiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
27. Văn bản số 261/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường Mầm non Yên Nguyên, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
28. Văn bản sô 260/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường THCS Yên Nguyên, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
29. Văn bản số 259/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường Mầm non Tứ Quận, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
30. Văn bản số 258/SXD-CCGĐ ngày 08/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nhà vệ sinh Trường THCS Tiến Bộ, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.