1. Văn bản số 228/SXD-CCGĐ ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nhà lớp học điểm trường Cây Đa trường Mầm non Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
2. Văn bản số 227/SXD-CCGĐ ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nhà lớp học điểm trường Làng Hào trường Mầm non Đồng Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
3. Văn bản số 226/SXD-CCGĐ ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Nhà lớp học điểm trường Trung tâm trường mầm non Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
4. Văn bản số 225/SXD-CCGĐ ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nhà lớp học điểm trường trung cấp tâm trường mầm non Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
5. Văn bản số 224/SXD-CCGĐ ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Nhà lớp học điểm Trường trung tâm trường Mầm non Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
6. Văn bản số 223/SXD-VP ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Yên Thuận, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang.
7. Văn bản số 222/SXD-VP ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án khu vui chơi giải trí Bách Thảo Ngân phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
8. Văn bản số 220/SXD-CCGĐ ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định dự toán chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: làm mái tôn sân nhà tang lễ, sân nhà ăn khu nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tuyên Quang.
9. Văn bản số 219/SXD-QLXD ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
10. Văn bản số 218/SXD-QLXD ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng phòng học và công trình phụ trợ Trường Mầm non Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
11. Thông báo số 218/TB-CCGĐ ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
12. Thông báo kết quả thẩm định số 217/SXD-CCGĐ ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: nhà làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
13. Thông báo kết quả thẩm định số 215/SXD-CCGĐ ngày 03/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về dự toán chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang.
14. Thông báo kết quả thẩm định số 212/SXD-CCGĐ ngày 13/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, chỉnh trang phố Hồng Thái tỉnh Tuyên Quang
15. Văn bản số 401/SXD-PTĐT&HTKT ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng Tuyên Quang về việc thông báo Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 2 đi Bình Ca, xã An Khang ( đoạn từ Km130 Quốc lộ 2 cũ đến đường Hồ Chí Minh, TP Tuyên Quang